Skip to content Skip to footer

Lichaamsbehandeling

Alle informatie over Lichaams behandeling Workshop bij Sayna Skin & beauty.

WAT IS Lichaams-behandeling workshop

Biopeeling is een natuurlijke manier van het aanbrengen van producten em het starten van het healing proces

kOSTEN

Cursus(workshop) kost 850,-
Startpakket 890,-

( aankoop van het startpakket is hier niet verplicht maar aankoop hiervan zal zorgen voor 200,- korting op de cursus

cursus data

startdatum: 22 april 20123 Rotterdam

waaom lichaams-behandeling

Een fantastische manier waarop je je weer kan aansluiten aan je natuurlijke kant. Doormiddel van het Gebruiken van natuurlijke producten zoals Zeewier en kruiden.

DUUR

De workshop zal zo een 2 dagen duren en in die 2 dagen zullen de volgende dingen gedaan worden: Theorie lessen, Praktijklessen en Monitoring

Ook krijgt u het 1 maand support systeem hierbij!

Vragen?

Heeft u achteraf nog vragen en of wilt u meer lessen? U kunt altijd contact opnemen met ons dat kan via Mail, sociale media of via de Chat en ondersteuningsmiddelen die u van ons toegewezen hebt gekregen.

Saynabeautyfotodocent

Founder AND Master

Sayna Mobin

Mijn ervaring in de beauty branche is jaren geleden als hobby in Iran begonnen en gaandeweg heb ik mij in het afgelopen decennium laten opleiden tot een ervaren beautician.
Zo heb ik mijn beauty vaardigheden nogmaals in Nederland verworven door het succesvol behalen van diverse diploma’s en certificaten op dit vakgebied zoals:
1- Schoonheidsspecialiste;
2- Skin-expert;
3- Skin Master;
4- Microblading;
5- Microneedling;
6- Hand en voetverzorging
7- Brows styling;
8- Hightech radiofrequentie apparaten;
9- Massage etc.

Omdat ik in 2004 mijn Bachelor (English teaching and translation) en in 2009 mijn Master (Language and communication) in Iran had behaald, besloot ik mijn onderwijsvaardigheden in Nederland te combineren met mijn vaardigheden op het gebied van schoonheid.
Inmiddels ben ik een CRKBO geregistreerd erkend docent en heb ik in samenwerking met diverse beauty-academies lessen gegeven op het gebied van huidverzorging en schoonheidsspecialiste.
Tevens heb ik In Juni 2020 Saynaskinandbeautyacademy/clinic opgericht.

Lichaamsbehandeling
Inschrijven Lichaamsbehandeling
First
Last
Address
Address
Stad
Staat/Provincie
Zip/Postcode
Land
Algemene voorwaarden Sayna Skin And Beauty versie 2022

Toepasselijkheid
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sayna Skin And Beauty , gevestigd te (3051 GL) Kleiweg 101a, Rotterdam (hierna: “Sayna Skin And Beauty ”), uitgebrachte aanbiedingen, verrichte en ingeplande behandelingen en verkochte producten, met expliciete uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden.
b) Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverbindend zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Sayna Skin And Beauty are zal alsdan de betreffende bepaling(en) vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk met de strekking van de onverbindende bepalingen overeenkomen.
c) De algemene voorwaarden zijn voor het aangaan van de overeenkomst aan De klant/deelnemer ter hand gesteld. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op opvolgende aanbiedingen, behandelingen en/of transacties met De klant/deelnemer. De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden opgevraagd bij Sayna Skin And Beauty .
d) Onder Klant wordt verstaan: de partij waarmee Sayna Skin And Beauty een overeenkomst aangaat, dan wel de partij waaraan Sayna Skin And Beauty een aanbieding doet.
Verplichtingen Sayna Skin And Beauty
a) Sayna Skin And Beauty zal haar werkzaamheden naar haar beste vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Verplichtingen Klant
a) De klant/deelnemer dient Sayna Skin And Beauty tijdig te informeren over alle informatie die redelijkerwijs van belang kan zijn voor een goede uitvoering van de behandeling en een goed advies omtrent de producten.
b) De klant/deelnemer dient zich behoorlijk te gedragen en een goede persoonlijke hygiëne in acht te nemen.
c) Indien De klant/deelnemer zich niet houdt aan hetgeen onder b) van dit artikel is opgenomen, heeft Sayna Skin And Beauty het recht de behandeling te staken. De klant/deelnemer is alsdan verplicht de behandeling volledig te betalen.
d) De door de deelnemers betaalde bedragen als aanbetaling voor de inschrijving van de workshops of seminars worden op geen enkele manier terugbetaald. Maar in gerechtvaardigde omstandigheden kan de deelnemer dit bedrag gebruiken als inschrijfgeld voor de volgende cursus van de workshop of het seminar.
Prijzen en betaling
a) Sayna Skin And Beauty vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten in haar salon en op haar website (www. saynaskinandbeauty.nl).
b) Alle prijzen zijn weergegeven in Euro’s en inclusief BTW.
c) Aanbiedingen gelden gedurende de aangegeven looptijd en zolang de voorraad strekt.
d) Betalingen dienen direct na afloop van de behandeling en/of bij verkoop van het product te worden gedaan, behoudens andersluidende afspraken.

Annulering
a) Indien een klant een behandeling wenst te annuleren, meldt De klant/deelnemer dit zo spoedig mogelijk. De klant/deelnemer is gerechtigd de behandeling tot 24 uur van tevoren kosteloos te annuleren. Indien De klant/deelnemer de behandeling minder dan 24 uur voor aanvang van de behandeling wenst te annuleren, is De klant/deelnemer de volledige prijs van de behandeling verschuldigd.
Zorgverzekering
a) Indien een Klant in aanmerking komt voor een vergoeding door zijn of haar zorgverzekering, dient De klant/deelnemer de behandeling en/of de producten zelf te betalen aan Sayna Skin And Beauty .De klant/deelnemer dient zelf zorg te dragen voor de afhandeling met zijn of haar zorgverzekering.
b) Sayna Skin And Beauty is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van de declaratie van de betreffende zorgverzekeraar.
Geheimhouding en persoonsgegevens
a) Sayna Skin And Beauty zal alle informatie betreffende De klant/deelnemer die zij verkrijgt bij de uitvoering van diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden verstrekken, behoudens voor zover Sayna Skin And Beauty ingevolge een wettelijk voorschrift hiertoe verplicht is.
b) Sayna Skin And Beauty kan de informatie over De klant/deelnemer die benodigd is voor het uitoefenen van haar werkzaamheden opnemen in een klantenbestand.
c) Sayna Skin And Beauty zal in dat kader de verplichtingen die op haar rusten in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht nemen, hetgeen inhoudt dat Sayna Skin And Beauty de gegevens De klant/deelnemer juist, nauwkeurig, toereikend en ter zake dienend gelet op de gestelde doeleinden zal behandelen en deze gegevens voor geen ander doel gebruiken dan in het kader van de weergegeven werkzaamheden.
Aansprakelijkheid
a) Sayna Skin And Beauty is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat De klant/deelnemer onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, etc. aan Sayna Skin And Beauty heeft verstrekt.
b) Sayna Skin And Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van De klant/deelnemer.
Klachten
a) Indien De klant/deelnemer een klacht heeft over een behandeling of product, dan wel de dienstverlening in zijn algemeenheid, dan dient De klant/deelnemer deze zo spoedig mogelijk bij Sayna Skin And Beauty te melden.
b) Sayna Skin And Beauty zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen op de klacht reageren.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Subscribe to the updates!

Subscribe to the updates!