Skip to content Skip to footer

6 weken

duur

1x p/week

les dagen

mbo 3

niveau

2 Juni 2024

startdatum

nl- farsi

taal

Overzicht

Tijdens de Allround Basis opleiding leer je de PMU-grondbeginselen van wenkbrauw, lip- en eyeliner. Je kunt dan direct aan de slag als professioneel micropigmentatie specialist. Wil je na afronding van de Sayna Skin & Beauty Academy Allround Basis opleiding méér verdieping over een specifiek onderwerp? 

Maak je keuze uit de Focus classes of Masterclasses.  Vakmanschap en betrouwbare apparatuur gaan hand in hand. Onze Academy staat voor een prachtig natuurlijk resultaat. 

Ons doel is om vakbekwame PMU-artiesten op te leiden, specialisten in mooie natuurlijke resultaten. Om het kwaliteitsniveau te waarborgen verplicht de onze basisopleiding de aanschaf van een Sayna Skin & Beauty Academy apparaat naar keuze.

Allround Basis training:

 • Geschaduwde wenkbrauwen
 • Eyeliner (wimperverdikking)
 • Lipliner
 • Needles & pigments
 • Praktijktraining op oefen pads
 • Praktijktraining op modellen
 • 4 aaneengesloten trainingsdagen
 • Coaching Class met 2 modellen na ± 4 weken
 • Coaching Class met 2 modellen na ± 7 weken

inhoud:

 • Inhoud:
 • Dag 1: Theorie
 • Dag 2: Basic Brows
 • Dag 3: Basic Eyeliner
 • Dag 4: Basic Lipliner
 • Dag 5: Coaching Class 1
 • Dag 6: Coaching Class 2
 • Incl. Online Support

Pen Sharp, UW EERSTE KEUZE!

Nouveau Contour Sharp is een klein, betaalbaar luxe apparaat voor alle micropigmentatie procedures.
Betrouwbare Nouveau Contour kwaliteit met een verrassend laag prijskaartje! Geliefd om zijn krachtige prestaties, grootte en capaciteit.

Het nieuwe apparaat Nouveau Contour is compact, zeer stil en een van de minst trillende machines op de markt. Werkend met de hoogst mogelijke veiligheid en precisie, kunnen alle geavanceerde PMU-technieken worden uitgevoerd. Het is de beste beschikbare keuze.
De Sharp is lichtgewicht en draagbaar. Makkelijk mee te nemen en uitstekend geschikt voor werk op locatie! Of u nu een beginner of een professional bent, de Sharp met zijn exclusief ontworpen handstuk is slank en gemakkelijk om mee te werken.

 
Werken met Nouveau Contour is nog nooit zo fijn geweest.
 • Betaalbaar luxe toestel
 • Nouveau Contour-kwaliteit
 • Voor alle PMU-procedures
 • Gemakkelijke operatie
 • Krachtig, 70-150 naaldinzetten p/sec
 • Lichtgewicht, compacte afmetingen en draagbaar
 • Gemaakt in Duitsland
 • Een scherpe prijs, voor een scherp toestel!

Allround PMU

5.500
00
 • Geen verplichte voorkennis

Sharp Pen

1.250
00
 • Nouveau Contour Sharp
Allround PMU

Inschrijven Formulier

First
Last
Address
Address
Stad
Staat/Provincie
Zip/Postcode
Land
Opleiding:
Algemene voorwaarden Sayna Skin And Beauty versie 2022

Toepasselijkheid
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sayna Skin And Beauty , gevestigd te (3051 GL) Kleiweg 101a, Rotterdam (hierna: “Sayna Skin And Beauty ”), uitgebrachte aanbiedingen, verrichte en ingeplande behandelingen en verkochte producten, met expliciete uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden.
b) Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverbindend zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Sayna Skin And Beauty are zal alsdan de betreffende bepaling(en) vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk met de strekking van de onverbindende bepalingen overeenkomen.
c) De algemene voorwaarden zijn voor het aangaan van de overeenkomst aan De klant/deelnemer ter hand gesteld. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op opvolgende aanbiedingen, behandelingen en/of transacties met De klant/deelnemer. De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden opgevraagd bij Sayna Skin And Beauty .
d) Onder Klant wordt verstaan: de partij waarmee Sayna Skin And Beauty een overeenkomst aangaat, dan wel de partij waaraan Sayna Skin And Beauty een aanbieding doet.
Verplichtingen Sayna Skin And Beauty
a) Sayna Skin And Beauty zal haar werkzaamheden naar haar beste vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Verplichtingen Klant
a) De klant/deelnemer dient Sayna Skin And Beauty tijdig te informeren over alle informatie die redelijkerwijs van belang kan zijn voor een goede uitvoering van de behandeling en een goed advies omtrent de producten.
b) De klant/deelnemer dient zich behoorlijk te gedragen en een goede persoonlijke hygiëne in acht te nemen.
c) Indien De klant/deelnemer zich niet houdt aan hetgeen onder b) van dit artikel is opgenomen, heeft Sayna Skin And Beauty het recht de behandeling te staken. De klant/deelnemer is alsdan verplicht de behandeling volledig te betalen.
d) De door de deelnemers betaalde bedragen als aanbetaling voor de inschrijving van de workshops of seminars worden op geen enkele manier terugbetaald. Maar in gerechtvaardigde omstandigheden kan de deelnemer dit bedrag gebruiken als inschrijfgeld voor de volgende cursus van de workshop of het seminar.
Prijzen en betaling
a) Sayna Skin And Beauty vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten in haar salon en op haar website (www. saynaskinandbeauty.nl).
b) Alle prijzen zijn weergegeven in Euro’s en inclusief BTW.
c) Aanbiedingen gelden gedurende de aangegeven looptijd en zolang de voorraad strekt.
d) Betalingen dienen direct na afloop van de behandeling en/of bij verkoop van het product te worden gedaan, behoudens andersluidende afspraken.

Annulering
a) Indien een klant een behandeling wenst te annuleren, meldt De klant/deelnemer dit zo spoedig mogelijk. De klant/deelnemer is gerechtigd de behandeling tot 24 uur van tevoren kosteloos te annuleren. Indien De klant/deelnemer de behandeling minder dan 24 uur voor aanvang van de behandeling wenst te annuleren, is De klant/deelnemer de volledige prijs van de behandeling verschuldigd.
Zorgverzekering
a) Indien een Klant in aanmerking komt voor een vergoeding door zijn of haar zorgverzekering, dient De klant/deelnemer de behandeling en/of de producten zelf te betalen aan Sayna Skin And Beauty .De klant/deelnemer dient zelf zorg te dragen voor de afhandeling met zijn of haar zorgverzekering.
b) Sayna Skin And Beauty is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van de declaratie van de betreffende zorgverzekeraar.
Geheimhouding en persoonsgegevens
a) Sayna Skin And Beauty zal alle informatie betreffende De klant/deelnemer die zij verkrijgt bij de uitvoering van diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden verstrekken, behoudens voor zover Sayna Skin And Beauty ingevolge een wettelijk voorschrift hiertoe verplicht is.
b) Sayna Skin And Beauty kan de informatie over De klant/deelnemer die benodigd is voor het uitoefenen van haar werkzaamheden opnemen in een klantenbestand.
c) Sayna Skin And Beauty zal in dat kader de verplichtingen die op haar rusten in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht nemen, hetgeen inhoudt dat Sayna Skin And Beauty de gegevens De klant/deelnemer juist, nauwkeurig, toereikend en ter zake dienend gelet op de gestelde doeleinden zal behandelen en deze gegevens voor geen ander doel gebruiken dan in het kader van de weergegeven werkzaamheden.
Aansprakelijkheid
a) Sayna Skin And Beauty is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat De klant/deelnemer onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, etc. aan Sayna Skin And Beauty heeft verstrekt.
b) Sayna Skin And Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van De klant/deelnemer.
Klachten
a) Indien De klant/deelnemer een klacht heeft over een behandeling of product, dan wel de dienstverlening in zijn algemeenheid, dan dient De klant/deelnemer deze zo spoedig mogelijk bij Sayna Skin And Beauty te melden.
b) Sayna Skin And Beauty zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen op de klacht reageren.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.