Skip to content Skip to footer

Klacht-afhandeling

Klachten
Hebt u een klacht, dan kunt u een beroep doen op onze interne klachtenafhandeling.

Klachten dienen binnen 2 weken, na de dag waarop de cursus/opleiding/workshop is beëindigd, te worden ingediend.

Als eerste gaat Sayna Skin & Beauty zelf de klacht proberen op te lossen.

Deze procedure verloopt als volgt:
Stuur een e-mail naar info@saynaskinandbeauty.nl met hierin de volgende informatie:
– Persoonlijke gegevens
– Naam, voornaam
– Telefoonnummer
– Naam van de cursus of opleiding/docent.
– Startdatum van de cursus of opleiding
– Omschrijving van de klacht

Uitgangspunt is dat de behandeling van de klacht binnen 14 werkdagen gemotiveerd en schriftelijk wordt afgewikkeld. Is er echter meer tijd nodig voor het onderzoeken van de klacht, dan word je hierover zo vroeg mogelijk, schriftelijk van op de hoogte gesteld, met vermelding van reden en de vermoedelijke termijn waarbinnen de klacht wel wordt afgerond. Sayna skin and beauty academy Opleidingen zal alle relevante informatie m.b.t. Klachten in haar klachtendossier voor een periode van twee jaar bewaren. De verantwoordelijke voor het afhandelen van de klachten is Dhr. Lou van Leeuwen.
Als dit niet lukt, Dan dient u zich te wenden tot de onafhankelijke derde ingeschakeld Geschillencommissie. De uitspraak van de Geschillencommissie bindend is.

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP, Den Haag
www.degeschillencommissie.nl
070 3105310

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 – Interne klachtenprocedure 


 Als u een klacht heeft, kunt u een klacht indienen via onze interne klachtenprocedure. Deze procedure is als volgt: 

 Stuur een e-mail naar info@saynaskinandbeauty.nl met de volgende gegevens: 

 – Persoonlijke gegevens 

 – Achternaam, voornaam 

 – E-mailadres 

 – Telefoonnummer 

 – Cursusnaam of programma 

 – Cursus of training startdatum 

 – Naam docent 

 – Omschrijving klacht 

 Wij zullen uw klacht binnen 10 werkdagen in behandeling nemen en de klacht onderzoeken. 

 Uw klacht wordt binnen 4 weken afgehandeld. 

Mocht er echter meer tijd nodig zijn om de klacht te onderzoeken, dan laten wij u weten binnen welke termijn wij u een definitief antwoord op de klacht kunnen geven. 

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en alle informatie wordt maximaal 6 maanden bewaard nadat de klacht volledig is opgelost. Sayna Mobin is verantwoordelijk voor de klachtenafhandeling. 

Subscribe to the updates!

Subscribe to the updates!