Skip to content Skip to footer
  1. Toepasselijkheid
    a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sayna Skin And Beauty, gevestigd te (3051 GL) Kleiweg 101a, Rotterdam (hierna: “Sayna Skin And Beauty ”, uitgebrachte aanbiedingen, verrichte en ingeplande behandelingen en verkochte producten, met expliciete uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden.
    b) Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverbindend zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Sayna Skin And Beauty are zal alsdan de betreffende bepaling(en) vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk met de strekking van de onverbindende bepalingen overeenkomen.
    c) De algemene voorwaarden zijn voor het aangaan van de overeenkomst aan De klant/deelnemer ter hand gesteld. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op opvolgende aanbiedingen, behandelingen en/of transacties met De klant/deelnemer. De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden opgevraagd bij Sayna Skin And Beauty.
    d) Onder Klant wordt verstaan: de partij waarmee Sayna Skin And Beauty een overeenkomst aangaat, dan wel de partij waaraan Sayna Skin And Beauty een aanbieding doet.

2. Verplichtingen Sayna Skin And Beauty
a) Sayna Skin And Beauty zal haar werkzaamheden naar haar beste vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Verplichtingen Klant
a) De klant/deelnemer dient Sayna Skin And Beauty tijdig te informeren over alle informatie die redelijkerwijs van belang kan zijn voor een goede uitvoering van de behandeling en een goed advies omtrent de producten.
b) De klant/deelnemer dient zich behoorlijk te gedragen en een goede persoonlijke hygiëne in acht te nemen.
c) Indien De klant/deelnemer zich niet houdt aan hetgeen onder b) van dit artikel is opgenomen, heeft Sayna Skin And Beauty het recht de behandeling te staken. De klant/deelnemer is alsdan verplicht de behandeling volledig te betalen. d) De door de deelnemers betaalde bedragen als aanbetaling voor de inschrijving van de workshops of seminars worden op geen enkele manier terugbetaald. Maar in gerechtvaardigde omstandigheden kan de deelnemer dit bedrag gebruiken als inschrijfgeld voor de volgende cursus van de workshop of het seminar.

4. Prijzen en betaling
a) Sayna Skin And Beauty vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten in haar salon en op haar website (www.saynaskinandbeauty.nl).
b) Alle prijzen zijn weergegeven in Euro’s en inclusief BTW.
c) Aanbiedingen gelden gedurende de aangegeven looptijd en zolang de voorraad strekt.
d) Betalingen dienen direct na afloop van de behandeling en/of bij verkoop van het product te worden gedaan, behoudens andersluidende afspraken.

5. Annulering
a) Indien een klant een behandeling wenst te annuleren, meldt De klant/deelnemer dit zo spoedig mogelijk. De klant/deelnemer is gerechtigd de behandeling tot 24 uur van tevoren kosteloos te annuleren. Indien De klant/deelnemer de behandeling minder dan 24 uur voor aanvang van de behandeling wenst te annuleren, is De klant/deelnemer de volledige prijs van de behandeling verschuldigd.

6. Zorgverzekering
a) Indien een Klant in aanmerking komt voor een vergoeding door zijn of haar zorgverzekering, dient De klant/deelnemer de behandeling en/of de producten zelf te betalen aan Sayna Skin And Beauty. De klant/deelnemer dient zelf zorg te dragen voor de afhandeling met zijn of haar zorgverzekering.
b) Sayna Skin And Beauty is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van de declaratie van de betreffende zorgverzekeraar.

7. Geheimhouding en persoonsgegevens
a) Sayna Skin And Beauty zal alle informatie betreffende De klant/deelnemer die zij verkrijgt bij de uitvoering van diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden verstrekken, behoudens voor zover Sayna Skin And Beauty ingevolge een wettelijk voorschrift hiertoe verplicht is.
b) Sayna Skin And Beauty kan de informatie over De klant/deelnemer die benodigd is voor het uitoefenen van haar werkzaamheden opnemen in een klantenbestand.
c) Sayna Skin And Beauty zal in dat kader de verplichtingen die op haar rusten in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht nemen, hetgeen inhoudt dat Sayna Skin And Beauty de gegevens De klant/deelnemer juist, nauwkeurig, toereikend en ter zake dienend gelet op de gestelde doeleinden zal behandelen en deze gegevens voor geen ander doel gebruiken dan in het kader van de weergegeven werkzaamheden.

8. Aansprakelijkheid
a) Sayna Skin And Beauty is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat De klant/deelnemer onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, etc. aan Sayna Skin And Beauty heeft verstrekt.
b) Sayna Skin And Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van De klant/deelnemer.

Als je tijdens je studie bezwaar hebt tegen de onderwijsvorm of andere zaken, moet je de academiedirecteur hiervan schriftelijk via brief of e-mail op de hoogte stellen, zodat dit zo snel mogelijk kan worden afgehandeld. Als de cursus bijna afgelopen is, kunt u tot twee weken na afloop van de cursus uw klacht op de volgende manier opvolgen.

9. Klachten
Hebt u een klacht, dan kunt u een beroep doen op onze interne klachtenafhandeling. Klachten dienen binnen 2 weken, na de dag waarop de cursus/opleiding/workshop is beëindigd, te worden ingediend.

Als eerste gaat Sayna Skin & Beauty zelf de klacht proberen op te lossen. Deze procedure verloopt als volgt:
Stuur een e-mail naar info@saynaskinandbeauty.nl met hierin de volgende informatie:
– Persoonlijke gegevens
– Naam, voornaam
– Telefoonnummer
– Naam van de cursus of opleiding/docent.
– Startdatum van de cursus of opleiding
– Omschrijving van de klacht

Uitgangspunt is dat de behandeling van de klacht binnen 14 werkdagen gemotiveerd en schriftelijk wordt afgewikkeld. Is er echter meer tijd nodig voor het onderzoeken van de klacht, dan word je hierover zo vroeg mogelijk, schriftelijk van op de hoogte gesteld, met vermelding van reden en de vermoedelijke termijn waarbinnen de klacht wel wordt afgerond. Sayna skin and beauty academy Opleidingen zal alle relevante informatie m.b.t. Klachten in haar klachtendossier voor een periode van twee jaar bewaren. De verantwoordelijke voor het afhandelen van de klachten is Dhr. Lou van Leeuwen.
Als dit niet lukt, Dan dient u zich te wenden tot de onafhankelijke derde ingeschakeld Geschillencommissie. De uitspraak van de Geschillencommissie bindend is.

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP, Den Haag
www.degeschillencommissie.nl
070 3105310

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 

Sayna Skin & Beauty Academy

Voorwaarden workshops, opleidingen en Cursussen:

Aanbetaling:

Nieuwe deelnemers aan een opleiding dienen bij de inschrijving € 200, – aanbetaling te doen.

Annulering en terugbetaling:

De deelnemer kan tot 14 dagen voor de startdatum van de opleiding kosteloos annuleren met recht op teruggave van de aanbetaling van € 200, -. Indien de deelnemer tot 7 dagen voor de startdatum van de opleiding annuleert heeft de deelnemer recht op 50% van de aanbetaling. Indien de deelnemer binnen 7 dagen voor de startdatum van de opleiding annuleert heeft de deelnemer geen recht op restitutie van de aanbetaling. Indien de deelnemer om wat voor reden ook niet deelneemt aan de opleiding vindt geen restitutie plaats. Sayna skin and beauty academy is verplicht binnen twee weken het bedrag te restitueren waar de deelnemer recht op heeft.

Indien de deelnemer aan de opleiding bij inschrijving het volledige lesgeld heeft betaald en om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan de opleiding vindt geen restitutie plaats maar wordt het volledige bedrag bewaard op het account van de student voor toekomstige cursussen of opleidingen.

Indien de cursus of opleiding van de zijde van de academie wordt gecanceld bijvoorbeeld i.v.m. ziekte van de cursusleider dan heeft de deelnemer de keuze het lesgeld gerestitueerd te krijgen dan wel op zijn account te sparen.

Bedenktermijn:

De deelnemer heeft een bedenktermijn van tenminste 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

Klachten:
Hebt u een klacht, dan kunt u een beroep doen op onze interne klachtenafhandeling. Als eerste gaat Sayna Skin&Beauty zelf de klacht proberen op te lossen.
Deze procedure verloopt als volgt:
Stuur een e-mail naar info@saynaskinandbeauty.nl met hierin de volgende informatie:
– Persoonlijke gegevens
– Naam, voornaam
– Telefoonnummer
– Naam van de cursus of opleiding/docent.
– Startdatum van de cursus of opleiding
– Omschrijving van de klacht

Uitgangspunt is dat de behandeling van de klacht binnen 14 werkdagen gemotiveerd en schriftelijk wordt afgewikkeld. Is er echter meer tijd nodig voor het onderzoeken van de klacht, dan word je hierover zo vroeg mogelijk, schriftelijk van op de hoogte gesteld, met vermelding van reden en de vermoedelijke termijn waarbinnen de klacht wel wordt afgerond.

Sayna skin and beauty academy Opleidingen zal alle relevante informatie m.b.t. Klachten in haar klachtendossier voor een periode van twee jaar bewaren. De verantwoordelijke voor het afhandelen van de klachten is Dhr. Lou van Leeuwen.
Als dit niet lukt, Dan dient u zich te wenden tot de onafhankelijke derde ingeschakeld Geschillencommissie. De uitspraak van de Geschillencommissie bindend is.

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP, Den Haag
www.degeschillencommissie.nl
070 3105310

Vertrouwelijkheid:
Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat de partijen alleen onderling informatie uitwisselen over de klacht, totdat de directie of de klachtencommissie een uitspraak heeft gedaan over de afhandeling van de klacht. Het is niet de bedoeling dat partijen voor die tijd informatie over de klacht naar buiten brengen, bijvoorbeeld via sociale media.

Subscribe to the updates!

Subscribe to the updates!